Rachunki dla osób indywidualnych

1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy to najwygodniejsza forma gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych płatnych na każde żądanie.

 

Twoje dodatkowe możliwości i korzyści:

 • przeprowadzanie w sposób sprawny i szybki krajowych rozliczeń międzybankowych,
 • przeprowadzanie rozliczeń zagranicznych bez potrzeby posiadania rachunku walutowego,
 • zlecanie Bankowi wykonywania cyklicznych przelewów na wskazany rachunek bankowy (zlecenie stałe),
 • realizację otrzymanego polecenia zapłaty (w ciężar ROR),
 • otrzymanie kart płatniczych i dokonywania operacji przy ich użyciu w kraju i za granicą,
 • dostęp do gotówki za pośrednictwem bankomatów,
 • uzyskanie kredytu odnawialnego w ROR,
 • dostęp do rachunku za pośrednictwem Internetu (Internet Banking),
 • uzyskiwanie krótkich informacji tekstowych o operacjach na rachunku oraz saldzie za pośrednictwem wiadomości SMS na telefon komórkowy,
 • ustanowienie pełnomocnika do dysponowania rachunkiem,
 • przekazanie nadwyżki środków na lokatę,
 • złożenie dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy może być rachunkiem indywidualnym, prowadzonym dla jednej osoby lub rachunkiem wspólnym prowadzonym dla kilku osób (zwanych współposiadaczami). Warunkiem otwarcia rachunku jest okazanie pracownikowi Banku ważnego dokumentu tożsamości, podpisanie umowy oraz złożenie wzoru podpisu.
Po spełnieniu dodatkowych warunków posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może być również osoba małoletnia.  

 

2. Rachunek oszczędnościowy z wkładami płatnymi na każde żądanie (a’vista) - rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych, do którego wydawana jest książeczka oszczędnościowa.

 

Twoje dodatkowe możliwości i korzyści:

 • przeprowadzania operacji gotówkowych (w placówkach Banku) oraz bezgotówkowych,
 • otrzymanie kart płatniczych i dokonywanie operacji przy ich użyciu w kraju i za granicą,
 • ustanowienie pełnomocnika do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku,
 • złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.