Lokaty dla klientów indywidualnych

 
1. Oszczędnościowa lokata terminowa to rachunek prowadzony w złotych, na którym są deponowane środki pieniężne na określony termin, płatne przez Bank po upływie okresu umownego wraz z należnymi odsetkami.
  • możliwość zdeponowania nadwyżki środków na następujące okresy: 1M, 3M, 6M, 12M, 24M i 36M;
  • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej,
  • kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego,
  • możliwość wypłaty odsetek bez potrzeby wypłaty kapitału,
  • minimalna kwota lokaty warunkująca otwarcie rachunku to tylko 50 zł,
  • automatyczne odnowienie lokaty na kolejny okres bez potrzeby składania dodatkowej dyspozycji,
  • możliwości ustanowienia pełnomocnika, możliwość złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

2. Długoterminowa lokata oszczędnościowa „KASKADA” to doskonała forma do systematycznego oszczędzania na przyszłość (np. na emeryturę, niespodziewane zdarzenia losowe itp.). Rachunek prowadzony jest w złotych, a środki są deponowane na okres 5 lub 10 lat. Wpłata minimalna warunkująca prowadzenie lokaty wynosi zaledwie 500 zł, przy czym w odróżnieniu od innych lokat Posiadacz w trakcie trwania okresu umownego może dokonywać wpłat powiększających dotychczasowy stan środków lokaty.

3. Lokata Promocyjna  - lokata udostępniana w ofercie Banku okresowo.

4. Indywidualne Konto Emerytalne – to rachunek oszczędnościowy, będący najprostszą formą gromadzenia dodatkowych środków na emeryturę. IKE prowadzone jest wyłącznie dla jednego Posiadacza. Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w dowolnym czasie oraz w dowolnej kwocie, z zastrzeżeniem iż w danym roku kalendarzowym nie mogą one przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Cechą wyróżniającą IKE spośród innych rachunków terminowych jest zwolnienie odsetek z podatku od zysków kapitałowych.